top of page
Venčení psů

Mushingový pohár plemen Tesák
1.ročník

Pravidla závodu

Tým

 1. Tým se skládá ze tří účastníků a tří psů.

 2. Jeden účastník danou trasu poběží (CC), druhý pojede na koloběžce (SC), třetí na kole (BKJ).

 3. Po domluvě s pořadateli se lze přihlásit za jeden tým ve dvou účastnících a třech psech. Přihlášení týmu o jednom člověku postrádá smysl týmové práce. Po domluvě je však možné i toto, za podmínky splnění bodu 5.

 4. Při naplnění kapacity a souběžně zaslaných přihláškách od více účastníků pořadatel upřednostní kompletní (3 členný) tým před neúplným týmem.

 5. Nelze startovat s jedním psem ve dvou kategoriích, výjimkou je kategorie juniorská či dětská. Jeden pes může startovat maximálně v jedné hlavní kategorii a v jedné juniorské/dětské. Více startů jednoho psa není povoleno.

 6. Tým lze složit následovně:         

 •  Uznané plemeno FCI nebo v seznamu FCI neuznaných plemen. Všichni přihlášení psi v týmu jsou stejného plemene. Pro ověření doložte čitelnou fotografii hlavičky PP – jméno psa, plemeno, čip. Pro ověření více vědět nepotřebujeme. Následné doložení PP tudíž nebudeme vyžadovat při prezenci. Foto zasílejte na e-mail mushingnatesaku@atlas.cz. Přes messenger a podobně se zprávy ztrácí mezi kvanty jiných dotazů – na takto poslané fotky tedy nebude brán zřetel. Viz. "Výjimka".

 • FCI skupina – u některých plemen je složité nalézt dostatečný počet účastníků pro složení týmu. Je možno tedy přibrat do týmu i plemena stejné FCI skupiny.

 • Smíšený tým – v omezeném počtu lze složit i smíšené týmy psů s PP, bez PP, kříženců.

 • Výjimka - Pokud chcete do týmu určitého plemene dle FCI zapsat jedince téhož plemene, který však nevlastní průkaz původu, budeme vyžadovat vhodnou fotografii, ze které lze posoudit příslušnost k danému plemeni dle platného standardu FCI. Logicky platí pouze pro týmy s PP. Při pochybách nemusí pořadatel uznat příslušnost k plemeni neprokázanou průkazem o původu psa. Zařazení takového psa k plemenné příslušnosti není nárokovatelné.

 • Zkuste přeci jen složit tým jednoho plemene - budeme vděční, když se budete snažit a i za cenu oslovení pro Vás cizích lidí. O to je to zábavnější a zajímavější. Můžete tak nalézt nové přátele.

 

Účastník

 1. Účastník je plně zodpovědný za své chování a chování psa, se kterým se pohybuje v prostoru závodu.

 2. Všechny kategorie vyjma juniorských a dětských tras jsou limitovány věkem 18 let včetně. Výjimky mohou být uděleny pro kategorii CC po podpisu převzetí odpovědnosti zákonným zástupcem. Nejnižší možný věk nezletilého závodníka je 15 let. Pro mladší je vypsána juniorská kategorie, a to zejména s ohledem na bezpečnost. Zkušené dítě se závodní licencí může startovat od 13 let, dle závodního řádu sportu psích spřežení. Číslo DID a klub napište do poznámky v přihlášce.

 3. Věk pro účast dětí a juniorů je limitován pouze horní hranicí, tj. den před dovršením 18 let.

 4. Osobám pod vlivem návykových látek nebude umožněn start a budou vykázány z prostoru startu a cíle.

 5. Účastník se zavazuje řídit se pokyny pořadatelů. V případě opakovaného neuposlechnutí může být takový účastník diskvalifikován a vyloučen z prostoru konání závodu.

 6. Nevhodné a hrubé chování vůči psu, kdekoliv v prostoru blízkém konání akce, bude trestáno diskvalifikací – pokud bude případ zaznamenán před startem, nebude účastník připuštěn ke startu. Diskvalifikaci lze udělit i zpětně po ukončení akce. Výjimkou je rozehnání rvačky psů. Nehlaste nám, prosím, každé plácnutí a žduchnutí do psa.  

 

Pes

 1. Pes musí být starší 12 měsíců. Pro závod MCCM/MCCW starší 18 měsíců.

 2. Vyžadujeme plné očkování i na infekční nemoci (psinka, inf.hepatitida, parvoviróza), nejlépe rozšířené o parainfluenzu a leptospirózu, případně psincový kašel. Při větším množství psů nám pouze vzteklina opravdu nestačí.

 3. Psi bez platného očkování nebudou vpuštěni na start ani do prostoru startu a cíle. Zkontrolujte si datum napsané veterinářem. I když máte vakcínu s tříletou lhůtou, platnost očkování je do data zapsaného veterinárním lékařem!  Dle zákona musí být pes označený čipem.

 4. Po domluvě s pořadateli může být umožněn start psa mladšího než 12 měsíců, ale ne mladšího 6 měsíců včetně, zároveň musí splnit bod b). Takový pes bude puštěn pouze na dětské trasy do 600m. Účast psa mladšího 12 měsíců není nárokovatelná a leží plně v pravomoci pořadatelů.

 5. Psi, kteří se budou chovat permanentně nebo nadměrně agresivně, nebudou puštěni ke startu.

 6. Reaktivní psi musí být opatřeni padnoucím náhubkem, který neomezuje dýchání a chlazení psa v největší možné míře. Takový pes musí být pořadateli nahlášen už při přihlašování, aby mohl být vhodně zařazen do startovní listiny a minimalizovalo se míjení psů na trati.

 7. V žádném případě není povolen volný pohyb psa a to ani krátkodobě! Opakovaný prohřešek bude trestán diskvalifikací, následně vykázáním z prostoru konání závodu! Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům i snaze pořadatelů, abychom tento závod mohli pořádat i příští roky. Je to podmínka majitelů pozemků a honitby pro konání tohoto závodu. 

 8. Bude probíhat namátková kontrola čipu psa. Pokud čip nebude souhlasit s přihlášeným jedincem a účastník se s takovým psem zúčastní závodu, bude diskvalifikován. Buďte féroví.

Vybavení

 1. Jezdci v kategorii BKJ a SC musí mít správně padnoucí a nasazenou helmu nebo přilbu.

 2. Stav koloběžky či kola musí odpovídat pravidlům bezpečné jízdy. Brzdy musí být funkční.

 3. Na kole ani koloběžce není přípustné mít přídavný motor či využívat jakékoliv jiné pohonné síly vyjma vlastní síly a psa. 

 4. Postroj nesmí psovi způsobovat nepohodlí, musí psovi padnout a být bezpečný, určený k tomuto typu sportu.

 5. Vodítko nebo tažná šňůra musí být opatřena amortizérem (gumou). Délka by měla odpovídat tomuto typu sportu - netrváme na přesné délce dle pravidel psích spřežení.

 6. Platí zákaz používání BGB karabin a karabin s podobným typem zavírání. Z důvodu možného poranění psa.  

 

Průběh závodu

 1. Čas se měří elektronickou časomírou. Časomíra zaznamenává průchod běžce/jezdce, nikoli psa.

 2. Neprocházejte mezi bránami v prostoru startu a cíle. Každý takový průchod se zaznamenává a dělá problémy při zpracování výsledků.

 3. Startovní číslo musí být nasazeno viditelně. Pokud závodník startovní číslo z jakéhokoliv důvodu ztratí během závodu, srozumitelně nahlásí každému pořadateli na trati, zejména v cíli, své číslo, aby si jej mohl pořadatel zapsat.

 4. Pes musí prostorem cíle projít před běžcem/jezdcem. V opačném případě bude dvojice vrácena a výsledný čas se zastavuje ve chvíli, kdy tuto podmínku splní. Takový účastník nesmí však zavazet ostatním závodníkům, kteří se blíží do cíle. Za průchod startem před psem se běžně ukládá diskvalifikace. Je to z důvodu eliminace týrání psů zejména přetěžováním. Výjimky nejsou přípustné! Dejte si na to, prosím, pozor.

 5. Je povoleno pouze slovní pobízení psa samotným běžcem nebo jezdcem. Pobízení psa jakýmikoliv nástroji, končetinami apod. je nepřípustné a je trestáno okamžitou diskvalifikací. Pravidlo platí i mimo prostor startu, cíle, trati závodu.

 6. Není povoleno lákat psa k vyššímu výkonu druhými účastníky vyjma samotného běžce/jezdce a to ani v prostoru startu, na trati či v prostoru cíle. Dle řádu na ochranu zvířat je toto jednání považováno za týrání a to zejména přetěžováním psa, který by jinak takový výkon nepodal. Prosím tedy, nevolejte na psy svých týmových kolegů. I na trati máme své pořadatele, kteří na dodržování budou dohlížet a hlásit. Neuposlechnutí a opakované napomenutí je trestáno diskvalifikací.

 7. Tréninky na trati závodu nejsou přípustné před ani po závodě. Průchodem posledního závodníka cílovou čárou se trať uzavírá! Při porušení je možná až diskvalifikace. Jsme rádi, že nám bylo dovoleno pozemky použít pro závod a to za určitých podmínek. Závod bychom rádi pořádali i nadále, tak naši snahu, prosím, nemarněte.

 8. Řád na ochranu zvířat ČASS zde.

 9. Závodní řád ČASS zde.

 10. Řád na ochranu zvířat i závodní řád bude v tištěné formě k nahlédnutí v prostoru přejímky a startu.

 

Přihlašování

 1. Přihláška je přijata až po zapsání týmu nebo jednotlivce na web. Týmy s nepřijatou platbou, ale schválenou přihláškou budou zapsány na web s dodatkem „čekání na platbu“.

 2.  Na přihlášky po datu uzávěrky nebude brán zřetel. Pokud není naplněn limit startujících, je možná domluva s pořadatelem. Pokud bude přihláška přijata, bude navýšena o manipulační poplatek 100,-/osobu, tzn. 300,-/tým. Z přihlášky přijaté po uzávěrce není možno při odhlášení vrátit startovné.

 3. Neúplné nebo nesprávně vyplněné přihlášky nebudou přijaty a pořadatel bude vyžadovat doplnění. Pokud tak účastník neučiní do uzávěrky přihlášek 17.4.2023 nebo v případě vyžádání opravy po uzávěrce do 20.4.2023, bude postupováno jako by se účastník odhlásil k datu 17.4.2023 (opravy před uzávěrkou) a nebo k datu 20.4.2023 (při opravách po uzávěrce).

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku a to i bez udání důvodu, i při nenaplněné kapacitě. V tom případě se zavazuje vrátit plnou částku na účet, ze kterého byla odeslána.

 5. Změna psa v den konání akce je za menší manipulační poplatek (50,-) možná, musí být nahlášena pořadateli při přejímce a musí být dodány veškeré potřebné dokumenty.

 6. Startovné je přijímáno výhradně na účet spolku uvedený v propozicích závodu. Platba musí být přičtena na účet nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Nezaplacení startovného do data uzávěrky se považuje za odhlášení závodníka.

 

Hodnocení účastníků:

 1. Výsledky závodu týmů se určují sečtením časů všech tří kategorií. Hodnocena jsou první tři místa.

 2. Každý účastník v týmu je navíc zvlášť hodnocen ve své kategorii dle svého osobního času.

 3. Jednotlivci a jednotliví členové týmu jsou společně hodnoceni v kategorii, které se účastní.

 4. Děti a junioři budou vyhlášeni stylem „každý je vítěz“.

 

Odvolání závodu:

 1. Závod může být odvolán pouze ze závažných důvodů, které není možné eliminovat a zabraňují konání akce nebo závažně narušují bezpečnost účastníků.

 2. Každý účastník v tomto případě obdrží písemné oznámení e-mailem s uvedením důvodu.

 3. Do data uzávěrky se vrací startovné v plné výši.

 4. Po uzávěrce lze zrušit závod pouze z důvodu zásahu vyšší moci. V tomto případě se vrací část startovného po odečtení již vyrobených pamětních a jiných předmětů, které budou účastníkovi předány nebo zaslány.

 

Závěr

 1. Věřte, že nás netěší vypisovat slovo „diskvalifikace“ a ohánět se jím v každé druhé větě. Podmínky jsou pro tento sport dány z určitého důvodu a při kontrole KVS či SVS lze uložit i pokutu či jít do správního řízení. Nekažme si tento krásný sport a dbejme hlavně na pohodu našich psů. Děláme to přeci jen hlavně pro ně, protože je to baví a nás taky.

 2. Pokud s některým pravidlem či předpisem nesouhlasíte, či se chcete účastnit jen a pouze pro vidinu vyhraného závodu, zvolte, prosím, jiný závod. U nás jsou psi na prvním místě a s psovodem tvoří tým, nejsou pouhým sportovním náčiním. Běžec či jezdec je pouhý doprovod psa, nikoli naopak. 

 

Veškerý text podléhá autorským právům. Jeho kopírování, šíření či krádež je možné vymáhat právní cestou. Stejně tak kopírování této formy závodu.

bottom of page